نهر و مرداب

برای لطافت بیشتر محیط و گردش آب در مجموعه گاهی نیاز است از این المانها استفاده شود تا زیبایی محیط و آب پیرامون آن چند برابر گردد.