محوطه سازی

در این پروژه المانهای متفاوتی طراحی و ساخته شد که باعث جذاب تر شدن و چشم نوازی بیشتر محوطه مورد استفاده گردیده است.