آلاچیق های تلفیقی

همانطور که مشاهده می کنید این مدلها هرکدام با توجه به نوع محیط ساختمانی و پوشش گیاهی و کاربری که دارد ساخته می شود.