آبنمای پرتابل

این مدل بطور کامل از کامپوزیت تشکیل شده است و اجزای آن بصورت تک تک و منفصل می باشد که در محل مورد نظر نصب گردیده و توسط چسب های ایزولاسیونی جهت مصرف کاربران آب بندی می گردد.