آبنمای میدانی

در فضاهای باز ، میادین شهری و مکانهای عمومی احداث می گردد و با توجه به اندازه فضا می توان در ابعداد مختلف طراحی شود .