آبشار کامپوزیتی

این نوع آبشارها با توجه به فضای موجود با استفاده از متریال مصنوعی ساخته می شوند که این متریال میتوانند مواد پلیمری، آهن ، ماسه و سیمان باشند.