گیاهان آپارتمانی

گیاه آپارتمانی گیاهی است که قابلیت رشد در مکانها سرپوشیده مانند داخل منازل ، ادارات و غیره را داشته باشد و معمولا برای اهداف تزیینی ، اثرات مثبت روانی و یا دلایل بهداشتی از جمله به عنوان تصفیه هوای داخل ساختمان پرورش داده می شوند . این گیاهان اغلب بومی مناطق استوایی و نیمه استوایی هستند. عوامل اصلی که در هنگام مراقبت از گیاهان آپارتمانی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از : آبیاری ، نور ، مخلوط خاک ، دما ، رطوبت ، کود و مبارزه با آفات 

گیاهان آپارتمانی عمدتا گیاهانی هستند متعلق به مناطق استوایی که با توجه به شرایط اکولوژیکی آن مناطق سازگار شده اند و تکامل یافته اند . از این رو استفاده ازآنها در اماکن مسکونی و اداری به عنوان "گیاهان آپارتمانی " مستلزم فراهم نمودن رابطی است که تا اندازه ای با شرایط اکولوژیکی خاستگاه آنها همخوانی داشته باشد. بسیاری از این گیاهان به دمای پایین حساسیت شدید دارند ، تعدادی به رطوبت کم ، تعدادی به نورشدید خورشید . و تعدادی به تمامی شرایط فوق حساسیت نشان می دهند .