کاربرد گیاهان یکساله و دوساله در طراحی فضای سبز

در طراحی فضای سبز گیاهان یکساله و دوساله از اهمیت خاصی برخوردارند . زیرا بدون وجود این گونه گیاهان هیچ گاه یک طرح فضای سبز کامل نخواهد شد . گیاهان یکساله بیشتر در باغچه های میانی کاشته می شوند. زیرا این باغچه ها بیشتر در معرض دید قرار می گیرند. برای کاشت این گروه از گیاهان در باغجه های حاشیه ای محدودیتی وجود  دارد زیرا عدم وجود نورکافی در این باغچه ها که مکان مناسبی برای کاشت درختان و درختچه های زینتی به شمار می روند رشد و کیفیت رنگ گل در آنها را تحت تاثیر قرار می دهد اغلب گیاهان یکساله نور پسند بوده و برای ادامه رشد خود نیاز به تابش مستقیم نورخورشید دارند و شاخه و برگ های گیاهان بلندتر مانعی برای دسترسی این گونه از گیاهان به نور کافی خواهد بودم. در چنین حالاتی می بایستی باغچه های حاشیه ای را به اندازه گافی عریض در نظر گرفت و فاصله کاشت گیاهان از یکدیگر را کاملا رعایت نمود . گیاهان یکساله درخاک های غنی از ترکیبات ازته به سرعت رشد نموده و تولید شاخ و برگ انبوه خواهند نمود و این امر مطمئنا در میزان و کیفیت گلدهی آنها اثر عکس خواهد داشت . لذا نباید بسترهابی گل کاری را بیش از نیاز گیاه غنی از ازت در نظر گرفت .