پرچین در محوطنه سازی

کاشت برخی از گیاهان در یک ردیف متوالی در اطراف باغ و پارک و آرایش آن تا یک ارتفاع و باعرض معین پرچین سبز نام دارد. عوامل مختلفی در انتخال گیاه برای پرچین سبز موثرند : سرعت رشد ، همیشه سبز یا خزان پذیر بودن ، تراکم شاخه ها ، تراکم برگ ها و بافت کلی گیاه و اینکه تا چه خود می تواند خاصیت دیوار بودن را از خود بروز دهد و یا چند بار در سال به آرایش و سربرداری احتیاج دارد. 

با توجه به اینکه هدف از کاشت گیاه برای ایجاد دیوار سبز ، بافت و رنگ یکنواخت می باشد کلیه گیاهان باید از یک گونه و واریته باشند تا دیوار اتحاد خود را از دست ندهد . توجه شود که برای اخذ نور و هوای بیشتر ، بهتر است پرچین ها به صورت ذوزنقه ای و با قاعده پهن تر از راس ، سربرداری گردند.