پارک چیست

پارک را می توان بر اساس رابطه اش با انسان یا با طبیعت تعریف کرد. امروزه برای بسیاری از مردم در شهرها ، پارک مکانی است که مفاهیم باغ اولیه را منعکس می کند و جایی که ارتباط با طبیعت می تواند بعدی متافیزیکی یا روحانی داشته باشد . در جامعه مدرن فضاهای محدودی وجود دارند که در آنجا امکان ارتباط با غریبه ها وجود دارد پارکها به عنوان مکانی برای ملاقات غریبه ها قلمداد می شود . بسیاری از مردم چنین بیان داشته اند که پارک برای یافتن حریم شخصی که امروزه به خاطر غلبه وسایل ارتباط جمعی در منازل غیر قابل دسترسی می باشد مورد استفاده قرار می گیرند. 

پارک های سرپوشیده از درخت به خاطر طبیعی بودن و خصوصی بودنشان کیفیات خوبی دارند ولی در عین حال به خاطر وجود این عنصر آزادی و خلوت بودن که نشانگر کمبود کنترل آنهاست ، ترسناک می باشند . یعنی پارک به عنوان پناهگاه یا بهشت عمیقا در تاریخ فرهنگ و روح ما جای دارد و بنابراین جرایمی که در پارک ها اتفاق می افتند شوکی خیلی بیشتر از جرایمی که در خیابان های همجوار اتفاق می افتند دارند . اگر چه نیازهای اکولوزیکی و اجتماعی با تغییر جغرافیا تغییر می کند معیارهای استانداردی وجود دارند که کجا و چکونه محلی نیازمند پارک است . انجمن ملی پارک ها و مراکز تفریحی پیشنهاد می کند که استانداردها باید وسعت ، مراکز جمعیتی ، میزان جمعیت و نوع پارک را در یک منطقه مشخص می کند و بر این اساس پارک ها را به 6 دسته تقسیم می کنند و برای هردسته کمترین مقدار زمین را متناسب با جمعیت توصیف می نمایند.