نکات مورد توجه هنگام طراحی و قبل از احداث برکه ها

1- سهولت نگهداری پس از اجرا 

2- نزدیگی به منابعی مانند برق و آب و ...

3- امکان تغییر شکل در برکه برای دستیابی به اهداف مورد نظر 

4- هماهنگی و تطابق منظر با محیط پیرامون 

5- برکه دارای چشم انداز مناسب هست یا خیر ؟

6- محل احداث آفتابگیر هست یا خیر ؟

7- امکان استفاده از تزیینات و یا گسترش در آتیه وجود داردیا خیر ؟