نکات ضروری در ایجاد پله در محوطه سازی

- ارتفاع پله 5-12 و کف آن 40-35 سانتی متر 

- ایجاد تغییر شکل در پله برای تنوع و رفع یکنواختی فضا 

- انتخاب تعداد پله های فرد در ارتفاع کم 

- بهتر است پله ها وسیعتر باشد تا استراحت و آرامش بیشتری ایجاد کند 

- قراردادن گیاهان در بالا اختلاف سطح را در نظر بیننده شدیدتر و قراردادن گیاهان در پایین اختلاف سطح را کاهش می دهد .