نکاتی در مورد انتخاب گیاهان در محوطه سازی

در مورد گونه انتخاب شده نباید عجولانه تصمیم گرفت . بررسی قاعده کاشت بازدید از پارک ها باغ ها و آشنایی کامل با گونه ها مواردی هستند که برای تصمیم گیری در انتخاب گونه مفیدند. 

نکته دیگر اینکه در برخی مکان ها ممکن است درختانی موجود باشند که به اندازه درختان تازه کاشت جلب نظر نمایند . به عنوان مثال در محل هایی که تولید طبیعی گونه های مختلف درختان و درختچه ها وجود دارند حداکثر استفاده از آنها مفید تر از نابودی آنها و کاشت درختان و درختجه های جدید در محل خواهد بود. 

اولین پرسشی که باید مطرح شود این است که هدف از کاشت چیست ؟

پس از آن شخص می تواند تصمیم بگیرد کدام یک از درختانی که متناسب با این نیاز می باشند برای کاشت در محل مورد نظر مناسب هستند . انجام صحیح این دو مرحله به گونه ای که درختان کاشته شده اند اهداف مورد نظر را تامین می کنند و با قدرت معقولی رشد نمایند حایز اهمیت است . اگرچه ممکن است ذکر این موضوع از بدیهیات باشد اما درختان کاشته شده در شهرها با داشتن وضع بیمارگونه اقدامات خراب گارانه را تشویق می نمایند . 

برخلاف پوشش های علفی و درختچه ای که اغلب در مدت چند هفته و با ظهور شاخ و برگ ترمیم می شوند ، یک درخت بیمار سالها سرپا می ماند و به صورت نشانه ای از عملی ناراحت وبه هدر دادن هزینه ها توجه را به خود جلب می نماید. 

در نظر گرفتن اندازه تقریبی ، سرعت رشد ، شکل ، رنگ ، میزان سایه اندازی و سایر ویژگی های کلیدی ظاهری از دامنه انتخاب گونه های مناسب مورد نظر می کاهد . بدین ترتیب فهرست کوچکی از درختان مناسب به دست می آیند .