نقش گیاهان در طراحی منظر

زیبایی و منظر سازی و ایجاد سیمایی بدیع و چشم نواز ، تنها بخشی از اهدافی است که از استفاده گیاهان در طراحی محیط مدنظر است . علاوه بر ایجاد زیبایی در منظر ، گیاهان نقش های اساسی دیگر نیز در ساختار یک منظر به عهده دارند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :

1- کنترل فرسایش خاک 

2- کنترل باد 

3- حفاظت از انرژی 

4- محدود کردن دید 

5- تعدیل اثرات نامناسب محیطی 

6- تقلیل آلودگی های صوتی 

7- ایجاد زیست گاه های حیات وحش