نقش و اهمیت فضای سبز

رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها ، به ساخت و سازهای سوداگرانه ای منجر شده است . این ساخت و سازها به مسائل بهداشتی و تامین حداقل نور وهوا در مناطق متراکم شهری توجهی نداشته اند . از سوی دیگر ضرورت ایجاد کاربریهای جدید شهری ، برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش سهم فضای سبز و باغهای شهری گردیده است که ماحصل آن آلودگیهای زیست محیطی موجود می باشد . 

اما بنابر دلایلی ، در قرن بیستم می توان شاهد توجه مجدد انسان شهر نشین به طبیعت و فضای سبز بود که نمود عینی آن ایجاد باغهای کاربردی به جای باغهای تفریحی می باشد که به نیازهای جدید شهروندان پاسخ می دهد 

نقش و اهمیت فضای سبز را می توان در شش گروه عمده تقسیم بندی نمود که عبارتند از :

- نقش و اهمیت فضای سبز از لحاظ افزایش رطوبت نسبی 

- کاهش میزان سرب 

- نقش اجتماعی - روانی فضای سبز 

- پاکسازی آبهای آلوده 

- جلوگیری از آلودگیهای صوتی و بهبود آثار آن 

- جلوگیری ازسرعت باد و کاربرد آن به عنوان سایبان