نقش تندیس در محوطه سازی

تندیس ها معمولا بیانگر بازتاب هنری خاطرات ، انسان ها ، حوادث ، اعتقادات و ... هستند . این عناصر به عنوان یک سمبل فرهنگی - اجتماعی مطرح بوده و سیمای انسانی دارند و در موارد دیگر نمایانگر اندیشه های طراح خود می باشند. در این تندیس ها طراحان درصدند تا مفاهیم ارزشمند فرهنگی و اجتماعی جامعه خود را به شکل عینی به نمایش گذاشته و بییندگان را وادار به تفکر نمایند. از ویژگی های این مجسمه ها این است که بیننده در نگاه نخست نمی تواند به مفهوم واقعی آن پی ببرد. چراگه مفاهیم ارزشی معمولا نماد بیرونی ندارند بنابراین کنجگاو شده و به تفکر درباره آن می پردازد تا مسیر اندیشه او با طراح یکی شود . این غایت هدف طراح است 

ازمواردمهم در مکان یابی انواع مختلف تندیس ها ، ارتباط منطقی بین موضوع تندیس و مکان نصب آن می باشد. 

به منظور گویا تر شدن هر نوع تندیس بهتر است در پایه یا محل نصب آن شرحی از موضوع تندیس ، واقعیت آن تفکر و ایده ی طراح و سایر موارد لازم درج شود تا بازدید کنندگان را در درک موضوع کمک نماید.