مفهوم طراحی در ارتباط با فضای سبز

ترکیب مصنوعی عوامل زنده و غیرزنده موجود در طبیعت همراه با دخالت دادن احساس و عواطف فردی به نحوی که اثر جلب کننده ای را پدید آورد ، نیاز به شناخت جداگانه ای را طلب می کند عوامل و وسایلی که در یک ترکیب طرح و طراحی در نظر گرفته می شود ، شامل :

1- خصوصیات و موقعیت رستنی های طبیعی ، جوی ها ، آب رفت های باریک ، آب شره های طبیعی ، تخته سنگ ها و ... می باشد که اصطلاحا آن ها را عناصر و عوامل طبیعی می نامند . 

2- عوامل دیگری که در یک ترکیب طرح می تواند موثر واقع شود و عبارتند از سلیقه ، هوش ، احساس ، ابتکار و ... که آنها را عوامل عاطفی - فردی می نامند . 

3- سومین نکته این که بایستی طراحان دقیقا به آن توجه نمایند شناخت خصوصیات جامعه و آگاهی به مسائل جامعه شناسی منطقه از قبیل عادات ، سنن و آداب و ... است که مجموعا آنها را عوامل اجتماعی می نامند . 

لذا طراح مجاز نیست در شکل عناصر و عوامل طبیعی تا آنجا که میسر است تغییراتی وارد آورد چه هر گونه دخل و تصرف در ترکیب طبیعی به معنی برهم زدن سیستم اکولوژیک محیط می باشد آنجه که طراح بایستی توجه کرده و بکار گیرد تلفیق احساس های پذیرای اجتماعی در رابطه با محیط است زیرا فقدان و یا عدم رعایت در موارد ذکر شده عدم توازن و ارتباط بصری در بیننده و محیط به وجود می آورد و همچنین حفظ اکوسیستم را که در منطقه و یا ناحیه کاملا ضروری می باشد دچار اختلال می کند . 

بنابراین تنها شکل زمین ها ، جنگل و درختان ، چوب های اطراف ، درخت های کوچک و بزرگ ، آب ها و صخره ها و ... عوامل و عنصری نیستند که به تنهایی در طرح پارک و باغ مورد توجه خاص قرار داشته باشند بلکه همانطوری که اشاره شد لازم است رابطه اجزا با هم دیگر و به طور کلی در ترکیب محیط حفظ گردد.