مفهوم تراز بندی در محوطه سازی

منظور از تراز بندی این است که شیب بندی محوطه بدون توجه به جنس ، ساخت محوطه بتواند آبهای سطحی منطقه محوطه سازی شده که آبهای سقف ساختمانها نیز در آن جاری است  از منطقه خارج نماید بنحوی که هنگام بارندگی و یا احیانا ترکیدن لوله آب و باز ماندن شیر آب هیچگونه آبی در محوطه راکد نماند و پس از خاتمه بارندگی و یا جاری شدن آب محوطه بزودی خشک گردد . آبهای ناشی از موارد فوق که از منطقه خارج می گردند بایستی توسط کانالهای کناری محوطه و لوله های جداگانه به سیستم فاضلاب سطحی منتهی گردند . در صورتی که سیستم فاضلاب سطحی جهت هدایت چنین آبهایی در منطقه نباشد که معمولا در ایران بندرت موجود است این آبها بایستی به اراضی اطراف محوطه که ساختمان و ابنیه ای وجود ندارد و به همین منظور پیش بینی گردیده هدایت تا به تدریج مقداری تبخیر و مقداری نیز در زمین نفوذ نماید و بنابراین می توان در جلو محوطه ها گودال هایی که عمق و باوسعت تعبیه نمود تا برکه مانند این آبها را در خود جای دهد .