مراحل تهیه طرح ، محاسبه واحداث فضای سبز

هر حرکتی که منجر به آفرینندگی و ساخت شود ، ناشی از نیاز بشر می باشد. در آغاز انسانها آنقدر که نیازمند به تامین غذا و امنیت بوده اند ، کمتر در حفظ طبیعت و محیط زیست خویش اندیشیده اند. 

شکل دادن به محیط در قالب هماهنگ نمودن فرم ، بافت ، مقیاس و سازماندهی خلاقانه سیستم های محیط زیست ، طراحی نام دارد . هیچ طرحی موفق نخواهد بود مگر اینگه نیاز روح مکان و مردمی که در آن طرح دخیل و سهیم هستند را برآورده سازد . در صورتی این نیاز برآورده می شود که طراح از روابط متقابل عوامل محیط زیست و فرهنگی منطقه آشنایی کامل داشته باشد . 

واژه ی طرح را در اصطلاح معماری آرشیت می گویند که شامل شناخت و بررسی محیط مورد نظر و برآورد آن می باشد. یعنی وظیفه سنگینی که باید طراح روابط اکولوژیکی را به معنای واقعی درک و هماهنگی در بین آنها پدید آورد و در ضمن اثرات متقابل آن ها را نیز بشناسد . در طبیعت این هماهنگی با ظرافت معین و دقیقی بنیان نهاده شده ولی کوچکترین اشتباهی در طرح و برنامه ریزی عصیان های روانی را در شهرها و کشورهای دنیا سبب خواهد شد. 

طرحی موفق خواهد بود که بین عوامل طبیعی سه گانه خاک ، آب و گیاه تعادلی منطقی ایجاد کند و این تعادل زمانی جامه عمل خواهد پوشید که خواسته شما ، امکانات اقتصادی و وضع زمین از نظر سطح و شیب کاملا مشخص و معین باشد.