محوطه سازی چیست ؟

تسطیح و آماده نمودن محوطه ساختمانها ، سیستم های ارتباطی مانند خیابان سازی ، پیاده رو سازی ، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب و بالاخره بعضی از ساختمانها یا تاسیسات خاص مانند استخر ، منبع آب ، گلخانه و غیره را محوطه سازی می گویند .