طراحی منظر

به طور کلی دو نوع روش برای ایجاد باغ و پارک موجود است که موفقیت بیشتری نسبت به دیگر طرح ها دارند :

1- طرح های منظم باغ و پارک : اگر به طرح نگاه کنید از محور اصلی دو طرف طرح مربوطه قرینه اند . خط های مستقیم ، طرح های هندسی ، فرم ها و گونه های جفت در همه نقاط مهم در این طرح ها به چشم می خورند . بنابراین اساس طرح منظم قرینه بودن آن است . 

2- طرح نامنظم باغ و پارک : گیاهان قرینه نیستند . حاشیه ها و لبه های باغ مشخص نیستند . این طرح ها خط های مستقیم کشت ندارند ، بدون پرچین و حصار اطراف باغ و دارای خطوط آزاد هستند .