طراحی فضای سبز

عوامل موثر در طراحی :

1- عوامل طبیعی ( گیاهان طبیعی خودرو - آبشارها - آبراهه ها )

2- عوامل احساسی  و عاطفی ( سلیقه و ابتکار عمل )

3- عوامل اجتماعی و فرهنگی (آداب و سنن - خصوصیات اجتماعی )

تعریف اصول در طراحی و ترسیم :

1- نمایش شی:  تصویر شی بر سطح 

2- ارتفاع شی : شکل هندسی شی بر سطح 

3- نقشه : چشم انداز نمایشی یک شی 

4- تصویر منظره : مجموعه دیدگاههای ناظر که توسط مخروطهای بصری دیده می شود 

طراحی فضای سبز :

طرح مسئله فضای سبز در مقیاسهای مختلف منجمله شهر های کلان بسیار پیچیده است . بنابراین برخورد منطفی آن است که پس از آگاهی از سیستم فضای سبز ، مطالعه موردی بر اساس شناخت تئوریها و برداشتهای وضع موجود و تحلیل آنها انجام گیرد. 

استاندارد فضای سبز :

1-  بیان مکانیکی 

2- تخصیص اراضی بر اساس کاربری آنها 

استاندارد در واقع پویای فضای سبز و تغییرات آن در طول زمان را بیان نمی کند .

معیارها در استاندارد :

1- ثابت : مانند اکسیژن تولیدی از یک هکتار جنکل 

2- متغییر : شامل خصوصیات و آداب و سنن جوامع 

اهمیت اکولوژیکی یک فضای سبز بدان جهت است که اکسیژن مورد نیاز یک فرد می تواند از 30 تا 40 مترمربع فضای سبز بدست آید . به طور کلی اهمیت اکولوژیکی فضای سبز در موارد زیر خلاصه می گردد :

1- تولید اکسیژن و ممانعت از گستگی فضای سبز 

2- اوقات فراغت و تفریح 

3- بعد اجتماعی و رفاهی و زیبا شناسی 

4- ایجاد تنوع و کاهش یکنواختی 

5- تبدیل اثرات گلخانه ای 

6- ترمیم لایه ازن 

7- گسترش بهداشت روانی و جسمانی 

8- پایداری زنجیره غذایی 

9- حفاظت از ذخایر ژنیتیکی