دسته بندی آبنما

آبنما مستقر (static fountain) :  از ساده ترین نوع آبنما می باشد که فقط یک حرکت را ایجاد می کند و به وسیله پمپ راه اندازی می شود . پایه آبنمای مستقر فواره ها می باشد که می توان بر اساس محیط پیرامونی طراحی و اجرا شود . 

آبنما غیر مستقر (Animated fountain ):  آبنمای غیر مستقر بر پایه حرکت آب است که باتوجه به تکنولوژی های اخیر می توان به صورت الکتریکی و مکانیکی ساخته شود . حرکت برگشت آب در این نوع آبنما قابل کنترل نیست .