دال و تاثیر آن در محوطه سازی

دال عبارتست از قطعه سنگ - چوب - آجر و غیره که بصورت منظم یا نامنظم کنار هم چیده شده و سنگ فرشی را ایجاد می کند .

کاربرد انواع مصالح در ایجاد دال را دالاژ می گویند . می توان از سنگها با رنگهای مختلف استفاده کرد . از قطعات چوب با اشکال مربع یا مستطیل می توان استفاده کرد که به آن پارکت می گویند . 

فاصله قطعات به اندازه یک قدم انسان در نظر گرفته می شود . می توان از تنه درختان و الوار و نیز آجر بصورت زیگزاک در دالاژ استفاده کرد.  

در قطعات یکدست و یکرو کمتر از سیمان استفاده می شود زیرا منظره جالبی ندارد و لذا از قطعات سنگ بین آنها استفاده می شود . 

طراحی دال را می توان بصورت یک سنگفرش با زاویه منظم یا یک سنگفرش با زاویه نامنظم ایجاد نمود و همچنین می توان بین سنگفرش را چمن کاری نمود . 

سنگفرش انگلیسی می تواند شکل هندسی منظم یا شکل هندسی نامنظم داشته باشد . 

سنگفرش به طریقه ژاپنی که تقریبا شبیه سنگفرش بطریقه چوبی است که در آن از تخته سنگ استفاده می شود. 

مصالح قابل استفاده در دالاژ :

1- سنگ - کلمه ای است عام شامل آهکی - رسوبی - شیست - خارا و تراورتن . از سنگهای سفید کمتر در پیاده روها و پاگردها باید استفاده شود زیرا باعث خستگی چشم می گردد. 

2- قلوه سنگها - در اشکال و طرحهای متنوع مورد استفاده قرار می گیرد . 

3- چوب - در زیبا سازی محیط مورد استفاده قرار میگیرد . تنه درختان را به اشکال مختلف با ضخامتی بین 10 تا 15 سانتی متر برش داده و مورد استفاده قرار می دهند . 

4- آجر - برای تزیینات کناره باغچه ها - پیاده روها و پاگرد ها بطور متصل 

5- سیمان - افزودن مواد رنگی به سیمان - بین قطعات سیمان - می توان چمن و گلکاری در نظر گرفت و نیز می توان از سنگریزه استفاده کرد.