تقسیم بندی گیاهان در فضای سبز

الف - درختان : به طور بالقوه بلندترین و بزرگترین عناصر طراحی محسوب می گردند و مدت زمان بیشتری برای رشد نیاز دارند. درختان بزرگ در ایجاد رسمیت ، پابرجایی سایت و ایجاد پیش زمینه و الگوی سایه در مجاور ساختمان یا خانه ، شکستن خط بام ساختمان ، ایجاد سایبان برای حیاط بیرونی و افزودن مقیاسی بزرگ به خیابان یا محله ، پارک یا باغ ، مفید می باشند . 

ب - درختچه ها : در ترکیب با درختان ، اسکلت یا چارچوب درختان را کامل می سازند. درختچه ها به عنوان پرچین سبب ایجاد چارچوب یا دیوارها ، حفاظت ، افزودن رنگ و بافت شده و به عنوان پیش زمینه ای برای مجسمه ، باغچه گیاهان چند ساله در حاشیه ها یا فضای باغ عمل می کنند. 

ج - گیاهان چند ساله : سالیان بسیاری بقا می یابند. مانند شمعدانی معطری ، علف گربه ، مریم گلی و ...

چ - گیاهان پیازی : یک پیاز واقعی ، جوانه ای بزرگ شده و تغییر یافته است که همیشه زیر زمینی می باشد . گل های سوسن ، نرگس ، پیازهاو لاله ها از جمله گیاهان پیازی می باشند. 

د- بالا رونده ها : پیچ ها یا بالارونده ها با اشغال کمتر فضای افقی ، تاثیر عمودی بسیاری ایجاد می کنند . بالا رونده ها مکملی برای معماری و تاکیدی برای رنگ ، فرم و بافت باغ محسوب می شوند. 

ر- گیاهان دو ساله : گیاهانی هستند که چرخه کامل زندگیشان در دو فصل رشد تکمیل می شود . این گیاهان در سال اول فقط رشد رویشی دارند یعنی فقط شاخ و برگ تولید می کنند و در سال دوم به گل می نشینند .

س - گیاهان یکساله : کیاهانی هستند که چرخه کامل زندگیشان در یک فصل رشد کامل می کند . یک فصل رشد ممکن است شامل یک فصل تقویمی و یا بیشتر ولی حداکثر تا یکسال به طول می انجامد