تفاوت اصلی حوض و آبنما از دید معماری

در روابط عامه حوض را با آبنما مترادف می دانند در حالیکه با یکدیگر تفاوتهایی دارند . تفاوت اصلی حوض و حوضچه و آبنما از نظر معماری عبارتند از :

1-عمق آبنماها کمتر از حوض هاست

2- اشکال آبنماها کمتر از اصول هندسی منظم پیروی می کنند

3- آبنماها توسط تزیینات مدرن و یا فواره ها متنوع شکل دهی می شوند .

4- گاهی در آبنماها جایگاهی برای گیاهان آبزی و یاباغچه های در وسط و یا کناره های آنها تعبیه می شوند.

5- حوضها ویا حوضچه های باغی دارای اشکال مربع - بیضی - مستطیل - دایره و یا لوزی هستند .

6- در حوضها یا حوضچه ها گیاهان آبزی پرورش نمی دهند و صرفا برای تفنن به پرورش ماهی آن هم از نوع ماهی های قرمز می پردازند