تاریخچه آبنما در ایران

اهمیت تزینی آب در بناهای باستانی ایران آشکار است . این گرایش تا حدودی ریشه در تقدس آب در بین این مردم دارد. ایرانیان چهار عنصر آب ، باد ، خاک و آتش را مقدس می شمردند و در حرمت نهادن و پاک نگه داشتن این عناصر از آلودگی اهتمامی خاص داشتند . بسیاری از سبک های تزیینی آب در دوره اسلامی پیش از آن نیز سابقه داشت . طرح احداث آبنما در برابر عمارت ظاهرا در بناهایی مثل طاق بستان و تخت سلیمان وجود داشته است . حوضخانه ها و گودال باغچه ها با طراحی هایی از قبیل حوض مرکزی به دوره پیش از اسلام بر می گردد. کاخ های ساسانی اغلب دارای فواره های متعدد بودند واین نوع فواره سازی پس از آن نیز به کار گرفته شد . بی تردید این کاخ ها دارای نهرهایی راست گوش بودند چراکه یک نمونه از آن در پاسارگاد کشف شده . مهم تر از همه طرح چهار باغ است که ابتدا در پاسارگاد دیده شدو درترکیب با طرح نهرهای چهارگانه نه تنها به ایران که به سرتاسر بلاد اسلامی راه یافت