برکه در طراحی منظر

به طور کلی هر ظرفی که سمی نباشد و بتوان در آن مایع نگهداری کرد می توان به عنوان برکه ای کوجک بکارگرفته شود مانند وان سرامیکی ، تشت آب و بشکه ای که سر آن برداشته شود . 

برای احداث برکه ها باید مکان مناسب - گیاه و ماهیان برکه انتخاب و پیش بینی نیازهای زیست محیطی آنها صورت گیرد و طرح جنبه واقعی داشته باشد . 

در روشهای اقدام به احداث برکه :

1- بایستی خواسته دقیقا مشخص باشد - طول ، عرض ، ارتفاع و مثلا تعداد ماهی 

2- خواسته ها دقیق وجز، به جز، باشد مثلا انواع ماهی ها یا گیاهان مشخص باشد 

حالت دوم بهتر است زیرا احتمال خطا و شکست کمتر است و یا حتی صفر است . 

برای طراحی برکه بایستی ابتدا شکل نهایی آن را در ذهن خود معین و آنگاه نقشه را تهیه و تجهیزات را خریداری کنید.