باغ های دوبعدی تحولی در طراحی محوطه

کلود مونه بینشی عمیق را در مورد استفاده از رنگ ها در محوطه بیرونی به ما هدیه کرد و مهارتش در بوم نقاشی را به باغ های خانه اش در گیورنی منتقل کرد . کولاژهای هنری ماتیس به ما استفاده از شکل ها را در باغهایمان نشان داد . اما تاثیر گذارترین هنرمند قرن بیستم پیت موندریان نقاش آلمانی است که نسبت به دیگران اثرات بیشتری ایجاد کرد . اوهم نظریه پرداز بود و هم طراح و معتقد بود که شیوه نقاشی یعنی استفاده از خط و رنگ باید الگویی برای هنرهای دیگر باشد. 

علاوه بر آثار درخشان او استفاده او از رنگ و خط را می توان در هنرهای گرافیکی معماری و طراحی معاصر باغ ها دید . به عنوان یک نظریه پرداز موندریان از نوشته هایش برای توصیف این که چرا او آبستره های هندسی معروفش را خلق کرده استفاده کرد اما اکثر ما از ایده های او در طراحی شکل های شبکه ای در طراحی باغ های خود استفاده می کنیم . اگر از بالا به این باغ نگاه کنیم ویژگی های کلاسیک طرح های موندریان را می بینیم : مستطیل ها یا سطوح رنگی که توسط خطوط از هم جدا شده اند . البته در این طراحی مستطیل ها توسط بلوک های گیاهی ساخته شدده و توسط ساختارهای سنگی از هم جدا شده اند. 

برای دستیبابی به تاثیر کامل کارهای موندریان گیاهان باید فشرده در کنارهم کاشته شده و ترجیحا همیشه سبز باشند اما همچنین ساختار طرح خود را در طراحی نشان دهند . 

در این شیوه تمرکز بر روی گیاهان نیست . سطوح و بلوک های رنگی را می توان از مصالح مختلفی ساخت . حاشیه های شنی همان نقشی را بازی می کنند که خطوط سیاه در نقاشی های موندریان ایفا می کنند . نه تنها آنها سطوح را از هم جدا می کنند بلکه باعث حرکت چشم در کل طرح می شوند . وندریان به فضا  و نحوه نگاه ما به آن علاقمند بود . اگر چه این طرح به نظر خیلی دور از نقاشی های شبکه ای مموندریان می رسد اما ایده های بنیادین او را در بکارگیری و کنترل فضا با هم تلفیق کرده است . 

نقاشی های موندریان بسیار مسطح و بدون نشانه ای از سایه و پرسپکتیو بود . او سخت کار می کرد و برای رسیده به این مسطح بودن لایه های رنگی مختلفی را بکار می برد. اگرچه این طرح شبکه ای نیست اما دارای سطوح مسطح رنگی بزرگ است که با ناحیه های بیرنگ در تعادل است و فرم و فضا ایجاد کرده است . ما به روشنی می توانیم تکامل نظریات موندریان را در طراحی مدرن ببینیم . 

مستطیل های رنگی و بی رنگ به نظر دراز و باریک می رسند اما همچنان با هم در ارتباط هستند ویک سطح بسیار مسطح را خلق می کنند . 

برخی از آثار اولیه موندریان بیش تر از رنگ های خنثی و آرام است . برعکس اثار متاخر او که در آنها از رنگ های روشن استفاده شود  . رنگ های خنثی در باغ ترجمانی یکنواخت از سطوح و خطوط را ایجاد می کنند .