اهداف برنامه ریزی فضای سبز شهری

فضاهای سبز با بهبود شرایط بیوکلیماتیک شهر ، با ایجاد خنکی و سایه و افزایش رطوبت محیط ، کاهش آلودگی هوا ، ایجاد فضای آرام و مفرح در فضای پرازدحام شهری ، ایجاد زیبایی در سیمای عمومی شهری ، ایجاد محیط مطلوب برای تجمع ، گذران اوقات فراغت و ارتباط افراد ، ایجاد محیط بازی و سرگرمی برای افراد سنین مختلف و ایجاد محیط بازی و سرگرمی برای افراد سنین مختلف و ایجاد محیط فرهنگی و آموزشی برای افراد سنین مختلف در محیط شهری دارای اهمیت هستند .

از همین رو برنامه ریزی فضای سبز شهری ، می توان به شکل برنامه ریزی برای احداث پارک ها و سایر اقسام متنوع فضای سبز شهری با اهداف ایجاد اکوسیستم های فعال طبیعی در فضاهای شهری ، زیبا سازی سیمای شهرها و رفع نیازهای روانی و جسمانی مردم نگاه کرد.

از سوی دیگر با توجه به اهمیت فضاهای سبز شهری در عرصه های مختلف زندگی شهری ، می توان به برنامه ریزی فضای سبز شهری به عنوان عامل فراهم شدن شرایط برای امور زیر نیز توجه نمود.

1- نقش انسان در سازماندهی و مدیریت فضای سبز

2- اعمال خلاقیت های مهندسی معماری در طراحی فضاهای سبز

3- مبانی مهندسی محیط زیست در محیط طبیعی و مصنوع

با توجه به تعریف مهندسین مشاور عمران سرزمین ازر فضای سبز شهری ، مبنی بر اینکه فضای سبز شهری بخشی از فضاهای باز شهری است ، که عرصه های طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان، درختجه ها ، گل ها و چمن ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط ، قوانین و تخصص های مرتبط به آن برای بهبود شرایط زیستی ، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی ، حفظ ، نگهداری و یا بنا می شوند . لزوم ارائه ضوابط و مقررات و تعیین محاسبات دقیق کارشناسی برای مشخص کردن سرانه فضای سبز ، تفکیک اراضی و رعایت مبانی علمی -تخصصی در زمینه های مختلف  شامل مکان یابی ، شناسایی و تحلیل  منابع طبیعی لازم مانند آب ، خاک و گیاه ، تاسیسات زیست محیطی ، بهداشت ، اقتصاد و جامعه شناسی برای دستیابی به توصیفی که حتی المقدور در برگیرنده مفاهیم بالا باشد اهداف برنامه ریزی فضای سبز شهری را شکل می دهد .

همچنین می توان اهداف طرح های فضای سبز شهری را به صورت زیر نیز برشمرد

1- ایجاد محیط زیست مطلوب در حوزه نفوذی شهر

2- اولویت دادن به فضای سبز شهری به عنوان عامل اصلی ایجاد تعادل مطلوب در محیط زیست شهری و تلفیق فضای سبز در بافت شهری

3- حفظ و تثبیت و توسعه فضای سبز شهری

4- کنترل توسعه شهر و جلوگیری از رشد بی رویه آن

5- گاهش آلودگی های محیطی

6- تعیین مناسب ترین و ماندگار ترین پوشش کیاهی

7- شناخت و بررسی مشکلات فضای سبز شهری

با توجه اهمیت تلفیق شهر و طبیعت در برنامه ریزی فضاهای شهری ، مطالعه الگوهای مناسب فضاهای سبز و جوانب ساختاری و عملکردی این فضاها در بستر محیط زیست شهری ، بیانگر اهمیت و لزوم برنامه ریزی فضای سبز شهری می باشد.