انواع پله در محوطه سازی

انواع پله :

1- پله با لبه صاف (پله ناراحت )

2- پله با لبه شیب دار (سنگ یا موزاییک )

3- پله لبه دار با کف سنگی

4- پله لبه دار از نوع سنگ حجاری شده و موزاییک

پله ها علاوه بر وسیله ارتباطی بین دو سطح جنبه تزینی نیز دارند که در طراحی بسیار حایز اهمیت است .