انواع فرم گیاهان

فرم های گیاهی حامل پیام های خاصی می باشند. در هنگام بررسی فرم گیاه بایستی به شکل گیاه منفرد و هم به فرم مجموعه ی آن توجه کرد. فرم گیاه ترکیبی از نمای کلی گیاه و نحوه ی رشد آن است و هر فرمی ویژگی ها و امکانات طراحی خاص خود را به شرح زیر دارا می باشند :

1- گیاهان مخروطی نوک تیز : این گیاهان معمولا در طراحی به عنوان نقاط کانونی مطرح می شوند مانند سرو شیراز 

2- گیاهان ستونی : نوک این گیاهان مدور است و گاربرد آن مانند گیاهان مخروطی است مانند افرای قندی 

3- گیاهان چتری گسترده یا افقی : از نظر شکلی بر جهت افقی تاکید دارند . مانند ماگنولیا 

4- گیاهان مدور یاکروی : نقش وحدت بخش و پیوند دهنده به طرح هستند مانند افرا 

5- گیاهان هرمی : ظاهرشان به هرم یا کله قند شباهت دارد مانند نوئل 

6- گیاهان مجنون یا گریان : هنگامی که طراح قصد دارد نگاه را به پایین برگرداند از این گیاهان استفاده می کند مانند بید مجنون 

7- گیاهان بدیع یا شکیل : این گیاهان اصولا مسن و بالاتر از 50 سال هستند مانند چنارهای خیابان ولیعصر