انواع سنگفرش در محوطه سازی

1- سنگفرش با طرح زاویه ای نامنظم : استفاده از خورده سنگ با اشکال هندسی نامنظم بطور پراکنده در سطح چمن یا گلهای پاکوتاه فصلی بطور مجتمع

2- سنگفرش با طرح گوشه های گرد و فاصله دار : سنگها بصورت نامنظم یا منظم به فواصل 5-10 سانتی متر از هم قرار میگیرند. در این فاصله می توان از چمن استفاده کرد این سنگها معمولا رنگی هستند در بین اینها می توان از ملات رنگی استفاده کرد.

3- سنگفرش با طرحهای قدیمی : سنگها بطور نامنظم ولی برخوردار از اصول هندسی به فواصل 5-10 سانتی متر و در برخی قسمتها 20 سانتی متر از هم قرار می گیرند.

4- سنگفرش با طرح انگلیسی : سنگها با شکل هندسی منظم یا نامنظم بنحوی که ایجاد خطوط موازی می کند مانند نمای آجر چینی برخی ساختمانها

5- سنگفرش بروش ژاپنی : برای عبور از چمن از سنگهای بزرگ استفاده می گردد مراکز سنگها از هم فاصله ای در حدود 60- 70 سانتی متردارند.

6- سنگفرش خیابان ماشین رو در داخل باغ : در روبرو و یا مقابل درب ورودی باغ احداث می کنند بطور کامل در فضای سطح چمن قرار میگیرد . بطور منظم وبا فاصله کم سنگها را می  چینند و چمن کاری بین آنها صورت میگیرد.

سنگفرش از چشم اندازهای سخت در طراحی است. 75درصد کل هزینه باغ را سنگفرش دربرمیگیرد پس بایستی خوب انتخاب گردد. حداقل مساحت در باغ معادل یک اتاق متوسط در داخل خانه است .

برای محل عبور حدود یک متر پهنا لازم است و سنگفرش بایستی پایین سطح چمن قرار گیرد که نیازی به چمن زنی با دست نباشد.

بطور کلی سنگهای طبیعی زیبایی و دوام بیشتری دارند وبرای وسعتهای زیاد می توان از مواد ساده تری استفاده نمود.

هنگام انتخاب سراغ موادی بروید که متناسب با نیاز باشند و به آسانی نصب شوند. بافت انتخابی برای سنگفرش بر سرعت و نوع عبور و مرور تاثیر میگذارد . سطح بتون نرم برای سرعتهای بیشتر و از قلوه سنگهای پر از پستی و بلندی برای سرعت کمتر استفاده می شود.