انواع برداشت در طراحی منظر

1- مسطحاتی (پلان متری ) برداشت عوارض طبیعی و مصنوعی و پیاده کردن روی کاغذ 

2- ارتفاعی (آلتی متری ) مساحت روی زمین = مساحت روی نقشه ضربدر عکس مجذور مقیاس 

- روشهای برداشت مسطحاتی 

1- روش شعاعی 

2- روش مثلث بندی 

3- استفاده از خط هادی : یک خط و دو خط هادی 

- برداشت سطح زمین و تهیه پلان :

1- روش شعاعی ( زمینهای کوچک )

2- پیگون بندی 

3- مثلث بندی 

از روش سوم باید برای زمینهای کوجک استفاده کرد. و حتما هنگام رسم کنترل صورت گیرد و نیز زوایا از 20 درجه کمتر و از 120درجه بیشتر نباشد 

هنگام استفاده از روش خط هادی باید به نکات زیر توجه کرد :

1- خط هادی در طول زمین کشیده شود . 

2- خط هادی در وسط انتخاب شود. 

3- زمین مسطح بوده و پستی و بلندی نداشته باشد. 

روش استفاده از چند خط هادی 

مثلا برای برداشت یک ساختمان 

* رسم دو خط هادی عمود برهم 

* رسم عمودها بر خطوط هادی 

* انتقال اندازه ها روی کاغذ 

روش آلتی متری برای برداشت :

برای نشان دادن ارتفاع روی نقشه از روشهای زیر می توان استفاده کرد :

1- بصورت برجسته 

2- سایه و روشن 

3- خطوط هم تراز