انواع آبنما

آبنمای ثابت : این نوع ابتدایی ترین نوع آبنما می باشد که تنها یک حرکت ساده و یکنواخت را ایجاد می کند و توسط یک پمپ ثابت کنترل می شوند . اساس آبنماهای ثابت بر نوع نازلها و فواره های مورد استفاده استوار است . 

آبنمای متحرک : این نوع بر اساس ایجاد حرکت در افکت قابل مشاهده استوار است وبه روشهای الکتریکی و مکانیکی امگانپذیر می باشد. در انواع مدرن تر این نوع طرحهای ابتکاری و خاص خود نمایی می کنند .