اطلاعات مورد نیاز برای محوطه سازی

برای طراحی صحیح :

1- داشتن ابعاد فضایی و حدود و ثغور زمین 

2- نقشه برداری در مواردی با وسعت زیاد و یا تعیین تمام زوایا و عوارض موجود 

3- اندازه گیری دقیق ابعاد و شکل زمین برای قطعات کوچک که اصطلاحا کروکی نامیده می شود 

طراح بایستی دقیقا به عوارض و فاکتورهای طبیعی موجود توجه نماید مانند درختان - حلقه های چاه و ...