اصول طراحی باغ ایرانی

طراحی باغ ایرانی را می توان دراصول زیر خلاصه نمود

الف - سلسله مراتب

ب - تقارن

ج - مرکزیت

د- ریتم

ه - استقلال و تشخیص فضاها

و - تنوع

ز- طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر