اصول طراحی آب نما

اصول اساسی که هنگام طراحی و اجرای آب نماها همیشه باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :

1- زیر درخت نباشد. حشرات و فضولات پرندگان و بطور کلی ذراتی که از درخت می ریزد باعث آلودگی آب شده و موجب گرفتگی فیلترها و گلوگاه پمپهای می گردد. 

2- نباید در مسیر بادهای شدید باشد. بادهای شدید باعث اختلال در الگوی ریزش آبنما شده و موجبات ریزش آب به بیرون از لبه های حوض اصلی را فراهم می آورد. از این رو ارتفاع ستون آب نباید بیشتر از فاصله نزدیگترین لبه حوض اصلی از فواره باشد. 

3- عمق منبع ذخیره آب به منظور کاهش مصرف آب و ملاحظات ایمنی برای کودکان بایداز عمق آب تا حد امکان در سطح قابل قبولی ثابت باقی بماند. 

4- محافظت توسط شبکه های آهنی ، گودالها و حفره هایی که برای نصب تجهیزات آب نما در کف حوض ساخته می شوند می بایست توسط شبکه های آهنی پوشانده و محافظت شوند این شبکه جدای از توری هایی است که مانع عبور آشغال و اجسام مزاحم می شوند.