اصول بنیادی طراحی منظر

در ارائه یک طرح برای یک منظر اصول بنیادی را در نظر می گیریم . این اصول عبارتند از :

1- خط یا محور

خط یا محور صرفا برای کنترل ، کنترل فیزیکی یا کنترل بصری و تعیین مرز کار استفاده می شود . طرح می تواند با توجه به این خطوط و محورها حرکت بیننده را کنترل کند . در خطوط منحنی سرعت بازدید کننده کم می شود و در خطوط راست سرعت بازدید کننده زیاد می شود .

2- فرم ساخت

شکل نهایی هر حجم را فرم می گویند. گونه درختان و نحوه شکل دهی به فضای سبز بسیار حایز اهمیت است . در طبیعت فرمهای مختلفی را برای گیاهان در نظر می گیریم . مثلا درختان بافرم تخم مرغی

3- بافت

همبستگی و رابطه بین بخشهای مختلف را بافت می گویند . در ارتباط با پوشش کیاهی : بافت ضخیم و بافت ظریف

4- رنگ

بسته به واکنش عمومی مردم به رنگها در انتخاب رنک باید دقت کرد . رنگهای شاد باعث گرمی و نشاط می شوند و رنگهای سرد باعث خستگی و کسالت می گردند .باید سعی شو  از رنگهای مکمل استفاده کرد که از ترکیب آنها بی رنگ یا سفید حاصل می شود.

5- مقیاس

در طراحی شناخت و استفاده از مقیاس بسیار مهم است . جنانکه فاصله کم شود  بیننده تمام زوایا را مورد بررسی قرار می دهد ولی اگر فاصله زیاد شود دیگر بیننده به زوایا فکر نمی کند و فقط حالت و شادابی را در نظر می گیرد.

6- تکرار

تنوع و تکرار لازم است زیرا درغیر اینصورت یکنواختی وخستگی ایجاد می گردد و افراط در تنوع نیز باعث سردرگمی می شود لذا بایستی تعادل را در نظر گرفت

7- تنوع

8- تعادل

حالت قرینه سازی و حالت تقارن در نظر که در حالت طبیعی ممکن است وجود نداشته باشد بایستی تقارن نظری ایجاد نمود