اصطلاحات محوطه سازی

سیستم پیاده : به مجموعه عوامل واجزاء محیط پیاده رو گفته  می شود 

شیبراهه : به مسیر شیبدار کوتاهی اطلاق می شود که دو سطح از مسیر با ترازهای متفاوت را به هم متصل می کنند . 

رابط پیاده رو : مسیر کوتاهی است که می تواند پل ، جدولی شیبدار ،  شیبراهه و ... باشد و سطح پیاده رو و سواره رو را به هم وصل می کند . 

جزیره : به مساحت و ناحیه شاخصی از محیط سواره رو اطلاق می شود که به منظور هدایت وسایل نقلیه ، ایمنی عابران پیاده و یا جهت نصب تجهیزات کنترل ترافیک احداث می شود.

حاشیه : بخشی از کنار مسیر است که حد فاصل سطح سواره رو پیاده رو می باشد . 

آزاد راه : به معبری دوطرفه گفته می شود که تقاطع های آن غیر هم سطح بوده ، دو طرف معبر کاملا از هم جدا بوده و حرکت عابران پیاده ، موتورسیکلت و دوجرخه در حریم آن ممنوع باشد . 

مسیر شریانی : به معبر دوطرفه با تقاطع های هم سطح گفته می شود که دسترسی به مراکز حساس و با کاربری های بالا را مهیا می کند . 

خیابان دسترسی : به معبری گفته می شود که دسترسی مستقیم به کاربری مسکونی و خدمات وابسته و ارتباط بین واحد های هم جوار را فراهم می کند.