اجزا و عناصر طراحی فضای سبز

اجزا و عناصر حکم ابزارها را دارند که طراحی را برای طراح ممکن می سازند . وظیفه طراح استفاده مناسب و بهینه از این ابزارها و چیدمان صحیح و به جای آنهاست که این نیز خود در سایه یک برنامه ریزی قوی و طراحی مناسب حاصل می شود . 

در ارتباط با طراحی فضاهای سبز به جهت جذب عناصر و کاربرد آن ها در طراحی با اجزا متنوعی روبه رو هستیم که شناخت دقیق آنها می تواند ما را در استفاده مناسب از آنها یاری رساند  .