ابعاد آبنماها

ابعاد آبنماها

1- پهنا (عرض کلی آبنما عبارتست از مجموع عرض طراحی شده +دوبرابر ضخامت دیواره پهنا 1/8 متر =2 ضربدر ضخامت دیواره : سانتی متر 15 +اگر عرض 1/5 متر باشد

2- عمق (گودی آبنماها عمق زیادی ندارند

سانتی متر 60=20+40 = 20+ارتفاع آب مورد نظر = عمق آبنما

3- کف آبنما :

- یک قشر عایق از سنگریزه

- یک قشر از بتون کم سیمان باضخامت حداقل 5 سانتی متر

- پوشش بیرونی یا نهایی از بتون

- شیب کف آبنما