آبنمای نامنظم

این نوع آبنماها را می  توان بصورت قالب ریزی انجام داد . و از ظروف که بصورت اشکال غیر هندسی ، سنتی و یا به فرمهای آزاد ساخته شده اند استفاده نمود. در ساخت این نوع آبنماها می توان از طبیعت نیز الهام گرفت . 

دیوارها در این نوع آبنماها بصورت عمودی ومنظم نیستند . در این نوع آبنماها از گوشه های راست و حاشیه های منظم استفاده نمی شود . برای ساخت بیشتر از خاک و گیاهان بومی استفاده می شود . این نوع آبنماها نیاز به فضای بسیار زیادی دارند . 

شکل و محل تعیین آبنما بستگی به مکانی دارد که آبنما در آنجا ایجاد می شود. در مناطقی که خشک هستند باید تعداد بیشتری فواره در نظر گرفت .