آبنمای مخصوص گیاهان آبزی

با الگو گرفتن از طبیعت می توان آبنماهای مصنوعی با سنگریزه ها یا فلوه سنگها در اعماق و شیب های مختلف طراحی کرد و ساخت . گیاهان آبزی در اعماق معینی از آب زندگی می کنند ولذا بر حسب طبیعت گیاهان مورد نظر می توان عمق آبنما را تعیین کرد. 

حداقل عمق را بین 35 تا 40 سانتی متر در نظر می گیرند. 

برای کاشت گیاهان آبزی در آبنماها از ظروف گلدانی ، پیت حلبی ، بشکه و غیره استفاده می کنند . 

گاهی آبنماها را شیب دار و گاهی بصورت پله می سازند و گیاهان را در اعماق مختلف پرورش می دهند . 

برای نزدیکی بیشتر به طبیعت می توان برکه هایی ایجاد کرد به این صورت که در محل خاکبرداری هایی با اعماق مختلف و اشکال گوناگون انجام می شود و از ترکیات پلی اتیلن برای پوشش کف و دیواره آبنماها و برکه ها استفاده می شوند.