آبنماهای پیش ساخته

1- نصب بسیار ساده بخصوص در موارد موقتی

2- ایمنی بیشتر برای کودکان

3- حمل ونقل آنها بسیار آسان است

4- قابلیت استفاده در طرحهای منظم ونامنظم

5- محدود و کم عمق هستند

6- در زمستان کارآیی ندارند

7- انعطاف پذیری آنها بسیار ناچیز است