آبنما

آبنما از نظر موقعیت و مکان به دونوع داخلی (in door ) و خارجی (out door) تقسیم می شوند و از منظر کلی به چهار دسته ذیل تقسیم می شوند. 

آبنمای المان دار : متشکل از یک المان خاص فلزی ، کامپوزیتی ، بتونی ، ... که در داخل یا اطراف آن آب به گونه های مختلف جریان پیدا می کند . امروزه استفاده از این نمادها در مبلمان شهری بسیار مورد توجه واقع شده است. از چراغ های رنگی نیز برای نور پردازی آنها می توان استفاده نمود. این آبنماها می توانند در محل موردنظر ساخته شوند و یا بصورت آماده و پیش ساخته تهیه ودر محل نصب گردند. 

آبنماهای ساده : متشکل از یک یا چند فواره که همواره با هم در یک ارتفاع ثابت پاشش آب را داشته باشند از نور نیز به عنوان مکمل می توان استفاده کرد . این نوع آبنما را می توان در محل مورد نظر ساخت و یا بصورت آماده و پیش ساخته در محل تهیه و در محل قرار داد . 

آبنماهای متحرک : از چند گروه فواره تشکیل شده که قابل برنامه ریزی و کنترل از لحاظ پاشش آب و نیز قطع و وصل آب و استفاده از تغییر رنگ می باشد. 

آبنمای  موزیگال : تلفیقی از آبنما و موزیک است که البته فاکتور حرکت نور نیز جذابیت آنرا بیشتر می کند. در آبنمای موزیکال فواره ها یا گروهی از فواره ها از پیش تعیین شده در مقطعی از زمان فعال شده و در مقطع زمانی دیگر جای خود را به فواره یا گروهی از فواره ها می دهد. هر چه تعداد فواره ها یا گروه فواره ها بیشتر باشد طرحهایی که از ترکیب این فواره ها در طول زمان پخش موسیقی به وجود می آید متنوع تر است .